KURANIMIZ

TEFSİR KİTAPLARI

79 NAZİAT SURESİ

79 NAZİAT SURESİ GİRİŞ Adı: Sure adını ilk kelimesi olan Nâziât'tan almıştır. Nüzul Zamanı: Hz. Abdullah İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre, bu sure Nebe' Suresi'nden sonra nâzil olmuştur. İlk dönemlerde nazil olduğu surenin muhtevasından da anlaş… Devamını Oku


78 NEBE' SURESİ

78 NEBE' SURESİ GİRİŞ Adı: Sure, adını, ikinci ayetinde geçen "Büyük Haber" deyiminden almıştır. Surenin muhtevası ve bahsedilen konular da, surenin bu adı almasına neden olmuştur. Nebe' kelimesinin anlamı "Haber" yani kıyamet ve ahiret gününden habe… Devamını Oku


77 MÜRSELÂT SURESİ

77 MÜRSELÂT SURESİ GİRİŞ Adı: Bu sure, adını birinci ayette geçen "murselât" kelimesinden almıştır. Nüzul Zamanı: Surenin konusundan, Mekke döneminin başlarında nazil olduğu anlaşılmaktadır. Bundan önceki iki sure olan Kıyamet ve Dehr Sureleri ile, s… Devamını Oku


39 ZÜMER SURESİ

39 ZÜMER SURESİ GİRİŞ Adı: Bu surenin adı 71 ve 73. ayetlerde geçen "Zümer" kelimesinden alınmıştır. Nüzul zamanı: Bu surenin 10. ayetinde "Allah'ın arzı geniştir" şeklinde bir ifade geçmektedir. Bu ifade, surenin müslümanların Habeşistan'a hicret et… Devamını Oku


38 SÂD SURESİ

38 SÂD SURESİ GİRİŞ Adı : Açılış harfi (sad), surenin adı olmuştur. Nüzul zamanı : İleride de açıklanacağı gibi Hz. Peygamber (s.a) Mekke'de İslâm'ı açıkça anlatmaya başladığı zaman, daveti Kureyş'in ileri gelenleri arasında bomba etkisi yapmıştı. Bu… Devamını Oku


37 SAFFAT SURESİ

37 SAFFAT SURESİ GİRİŞ Adı : Sure adını ilk kelimesi olan "saffat"tan almıştır. Nüzul Zamanı : Muhtevasından surenin Mekke dönemi ortalarında veya sonlarına doğru nazil olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim surenin üslûbundan Hz. Peygamber'in (s.a.) ve ash… Devamını Oku


114-Nas

114-Nas 1- De ki: Sığınırım ben, insanların Rabbine, 2- insanların Melikine, 3- insanların Tanrısına. 4- O sinsi vesvesecinin şerrinden. 5- O ki insanların göğüslerine kötü düşünceleri fısıldar. 6- Gerek cinlerden, gerek insanlardan. Bu surede insanl… Devamını Oku


113-Felak

113-Felak 1- De ki; Sığınırım ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbime. 2- Yarattığı şeylerin şerrinden. 3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden. 4- Düğümlere üfleyip tüküren büyücü kadınların şerrinden. 5- ve hased ettiği zaman hasedc… Devamını Oku


112-İhlas

112-İhlas 1- De ki: O Allah tektir. 2- Allah Samed'dir. 3- O doğurmamış ve doğmamıştır. 4- Hiçbir şey O'nun dengi olmamıştır. Bu kısa sure sahih rivayetlerde belirtildiği gibi Kur'an'ın üçte birine denktir. Buhari'nin; Sa'd'dan aldığı rivayette deniy… Devamını Oku


111-Tebbet

111-Tebbet 1- Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu da! 2- Malı ve kazandığı kendisine fayda vermedi. 3- Alevli ateşte yanacaktır. 4- Karısı da odun hamalı olarak. 5- Boynunda sağlam hurma lifinden örülmüş bir ip bulunacaktır. Ayette geçen tebab kavra… Devamını Oku


110-Nasr

110-Nasr 1- Allah'ın yardımı ve fethi geldiğinde 2- İnsanların dalga dalga Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, 3- Rabbini överek tesbih et, O'ndan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri kabul edendir. Surenin birinci ayetinde bu evrende meydana gelen ola… Devamını Oku


109-Kafirun

109-Kafirun 1- De ki: Ey kâfirler. 2- Ben sizin taptıklarınıza tapmam. 3- Siz de benim taptığıma tapmazsınız. 4- Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim. 5- Sizler de benim taptığıma tapacak değilsiniz. 6- Sizin dininiz size, benim dinim bana. Bu re… Devamını Oku


v