KURANIMIZ

TEFSİR KİTAPLARI

103 ASR SURESİ

103 ASR SURESİ GİRİŞ Adı: Birinci ayetteki "asr" kelimesi sureye isim olmuştur. Nüzul zamanı: Mücahid, Katade, Mukatil bu surenin Medenî olduğunu söylemişlerdir. Ancak müfessirlerin çoğu bu sureyi Mekkî kabul etmişlerdir. Ayrıca surenin muhtevası da,… Devamını Oku


102 TEKASÜR SURESİ

102 TEKASÜR SURESİ GİRİŞ Adı: Birinci ayetteki "tekasûr" kelimesi sureye isim olmuştur. Nüzul zamanı: Ebu Hayyan ve Şevkanî, bütün müfessirlere göre bu surenin Mekkî olduğunu söylemişlerdir. İmam Suyutî'nin kavline göre en meşhur söz, bu surenin Mekk… Devamını Oku


101 KARİA SURESİ

101 KARİA SURESİ GİRİŞ Adı: Birinci ayetteki "karia" kelimesi sureye isim olmuştur. Bu, surenin sadece ismi değil, aynı zamanda konusudur da. Çünkü surenin bütün olarak konusu kıyamet ile ilgilidir. Nüzul zamanı: Bu surenin Mekkî olduğu üzerinde hiç… Devamını Oku


100 ADİYAT SURESİ

100 ADİYAT SURESİ GİRİŞ Adı: Birinci ayatteki "adiyat" kelimesi bu sureye isim olmuştur. Nüzul zamanı: Adiyat Suresi'nin Mekkî mi, Medenî mi olduğunda ihtilaf vardır. Abdullah b. Mesud, Cabir, Hasan Basrî, İkrime ve Ata bu surenin Mekkî olduğunu söyl… Devamını Oku


99 ZİLZAL SURESİ

99 ZİLZAL SURESİ GİRİŞ Adı: Birinci ayetteki "zilzal" kelimesi sureye isim olmuştur. Nüzul zamanı: Bu surenin Mekkî'mi Medenî mi olduğunda ihtilaf vardır. İbn Mesud, Ata, Cabir ve Mücahid bu surenin Mekkî olduğunu söyler. İbn Abbas'ın bir kavli de bu… Devamını Oku


98 BEYYİNE SURESİ

98 BEYYİNE SURESİ GİRİŞ Adı: Birinci ayetteki "Beyyine" kelimesi sureye isim olmuştur. Nüzul zamanı: Bu surenin de Mekkî mi Medenî mi olduğu konusunda ihtilaf vardır. Bazı müfessirlere göre, çoğunluk nezdinde bu sure Mekkî'dir. Bazı müfessirler de cu… Devamını Oku


97 KADİR SURESİ

97 KADİR SURESİ GİRİŞ Adı: Birinci ayetteki "kadr" kelimesi sureye isim olmuştur. Nüzul zamanı: Bu surenin Mekkî mi, Medenî mi olduğu konusunda ihtilaf vardır. Ebu Hayyan, Bahru'l Muhit'te çoğu ilim ehline göre bu surenin Medenî olduğunu söyler Alî b… Devamını Oku


96 ALAK SURESİ

96 ALAK SURESİ GİRİŞ Adı: İkinci ayetteki "alak" kelimesi sureye isim olmuştur. Nüzul zamanı: Bu sure iki kısma ayrılır. Birinci kısım, "İkra"dan beşinci ayet olan "ma lem ya'lem"e kadardır. İkinci kısım, "Kellâ inne'l-insane le yetğa"dan surenin son… Devamını Oku


95 TİN SURESİ

95 TİN SURESİ GİRİŞ Adı: Birinci ayetteki "Tin" kelimesi sureye isim olmuştur. Nüzul zamanı: Katade, bu surenin Medenî olduğunu söylemektedir. İbn Abbas'tan iki kavil nakledilmiştir; birincisine göre, bu sure Mekkî'dir. Diğer kavline göre, bu sure Me… Devamını Oku


94 İNŞİRAH SURESİ

94 İNŞİRAH SURESİ GİRİŞ Adı: Birinci ayetteki "inşirah" kelimesi sureye isim olmuştur. Nüzul zamanı: Konusu Duha suresine o kadar benzemektedir ki, bu iki surenin hemen hemen aynı dönem ve şartlarda nazil olduğu anlaşılmaktadır. Abdullah b. Abbas şöy… Devamını Oku


93 DUHA SURESİ

93 DUHA SURESİ GİRİŞ Adı: Birinci ayetteki "Duha" kelimesi sureye isim olmuştur. Nüzul zamanı: Surenin muhtevasından, Mekke döneminin başlarında nazil olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Rivayetlerden anlaşılıyor ki, Rasulullah'a gelen vahiy bir süre kesi… Devamını Oku


92 LEYL SURESİ

92 LEYL SURESİ GİRİŞ Adı: Birinci ayetteki "leyl" kelimesi sureye isim olmuştur. Nüzul zamanı: Bu sure, Şems suresine o kadar benzemektedir ki, sanki bu iki süre birbirlerini tefsir etmektedirler. Şems suresinde bir yönden ele alınan şey, bu surede d… Devamını Oku


v