KURANIMIZ

TEFSİR KİTAPLARI

SONSÖZ

SONSÖZ Bütün kalbimle ve samimiyetle Allah'a şükrediyorum. Tefhimu'l Kur'an'a Muharrem 1361 (Şubat 1942)'de başlamıştım. Tam otuz sene dört ay sonra bugün tamamladım. Allah'ın lütfu sonucu, benim gibi hakir bir kula bu yüce Kitaba hizmet etmek nasip… Devamını Oku


NAS

113 - 114 FELAK-NAS (MUAVEZETEYN) SURELERİ GİRİŞ Adı: Kur'an'ın bu son iki suresi, ayrı ayrı iki sure ise de ve Kur'an'da böyle yazılı olmakla birlikte, aralarındaki yakın ilgi ve konularının yakınlığı nedeniyle iki sureye ortak isim konularak "muave… Devamını Oku


113 FELAK

- 114 FELAK-NAS (MUAVEZETEYN) SURELERİ GİRİŞ Adı: Kur'an'ın bu son iki suresi, ayrı ayrı iki sure ise de ve Kur'an'da böyle yazılı olmakla birlikte, aralarındaki yakın ilgi ve konularının yakınlığı nedeniyle iki sureye ortak isim konularak "muavezete… Devamını Oku


112 İHLAS SURESİ

112 İHLAS SURESİ GİRİŞ Adı: "İhlâs" bu surenin sadece ismi değil, konusudur da. Bu surede hâlis Tevhid beyan edilmiştir. Kur'an'ın diğer surelerinde de kullanılan "ihlas" kelimesi bu sureye isim olmuştur. Ancak bu surede "ihlâs" kelimesi kullanılmamı… Devamını Oku


LEHEB SURESİ

LEHEB SURESİ GİRİŞ Adı: Birinci ayetteki "Leheb" kelimesi sureye isim olmuştur. Nüzul Zamanı: Bu surenin Mekkî olduğu konusu, müfessirler arasında ihtilaflıdır. Aynı zamanda, surenin tam nüzul zamanının, Mekke döneminin hangi kesiminde olduğunu tayin… Devamını Oku


NASR SURESİ

NASR SURESİ GİRİŞ Adı: Birinci ayetteki "nasr" kelimesi sureye isim olmuştur. Nüzul Zamanı: İbn Abbas, bu surenin, Kur'an'ın son suresi olduğunu söylemiştir. Yani bundan sonra tam olarak bir sure nazil olmamıştır. (Müslim, Neseî, Taberanî, İbn Ebi Şe… Devamını Oku


KAFİRUN SURESİ

KAFİRUN SURESİ GİRİŞ Adı: Birinci ayetteki "kafirun" kelimesi sureye isim olmuştur. Nüzul zamanı: Abdullah b. Mesud, İkrime, Hasan Basrî bu surenin Mekkî olduğunu söylemektedir. Abdullah b. Zübeyr ise Medenî olduğunu söylemişlerdir. İbni Abbas ve Kat… Devamını Oku


KEVSER SURESİ

KEVSER SURESİ GİRİŞ Adı: Birinci ayetteki "kevser" kelimesi sureye isim olmuştur. Nüzul zamanı: İbn Merduye; Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Zübeyr ve Hz. Aişe'den bu surenin Mekkî olduğunu nakletmiştir. Kelbî ve Mukatil de bu surenin Mekkî olduğunu s… Devamını Oku


MAUN SURESİ

MAUN SURESİ GİRİŞ Adı: Son ayetteki "Maun" kelimesi sureye isim olmuştur. Nüzul zamanı: İbn Merduye, İbn Abbas ve İbn Zübeyr'den bu surenin Mekkî olduğu kavlini nakletmiştir. Aynı kavil Atâ ve Cabir'den de mervidir. Ama Ebu Hayyan, el-Bahru'l Muhit'd… Devamını Oku


KUREYŞ SURESİ

108 KEVSER SURESİ GİRİŞ Adı: Birinci ayetteki "kevser" kelimesi sureye isim olmuştur. Nüzul zamanı: İbn Merduye; Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Zübeyr ve Hz. Aişe'den bu surenin Mekkî olduğunu nakletmiştir. Kelbî ve Mukatil de bu surenin Mekkî olduğu… Devamını Oku


105 FİL SURESİ

105 FİL SURESİ GİRİŞ Adı: Surenin adı, birinci ayetteki "ashab-ı fil"den alınmıştır. Nüzul zamanı: Bu surenin Mekkî olduğu konusunda görüş birliği vardır. Surenin tarihî arkaplanı üzerinde düşünülürse Mekke döneminin başlangıcında nazil olduğu anlaşı… Devamını Oku


104 HÛMEZE SURESİ

104 HÛMEZE SURESİ GİRİŞ Adı: Birinci ayetteki "hûmeze" kelimesi sureye isim olmuştur. Nüzul zamanı: Müfessirler bu surenin Mekkî olduğunda müttefiktirler. Muhteva ve üsluptan da, Mekke döneminin başlarında nazil olan surelerden olduğu anlaşılmaktadır… Devamını Oku


v