KURANIMIZ

TEFHİMUL KURAN TEFSİRİ

 • 6 Nis
  2012
 • 0
105 FİL SURESİ

105 FİL SURESİ GİRİŞ Adı: Surenin adı, birinci ayetteki "ashab-ı fil"den alınmıştır. Nüzul zamanı: Bu surenin Mekkî olduğu konusunda görüş birliği vardır. Surenin tarihî arkaplanı üzerinde düşünülürse Mekke döneminin başlangıcında nazil olduğu anlaşılır. Tarihî arkaplan: Bundan önce Buruc suresi tefsirinde an: 4'te, Yemen'de Necran Yahudilerinin hükümdarı Zû nuvas'ın Hristiyanlara çok zulmettiğini, bunun intikamı için Habeşistan Hristiyan devletinin Yemen'e saldırdığını ve Himyer hükümdarlığına…… Devamını Oku


 • 5 Nis
  2012
 • 0
KUREYŞ SURESİ

108 KEVSER SURESİ GİRİŞ Adı: Birinci ayetteki "kevser" kelimesi sureye isim olmuştur. Nüzul zamanı: İbn Merduye; Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Zübeyr ve Hz. Aişe'den bu surenin Mekkî olduğunu nakletmiştir. Kelbî ve Mukatil de bu surenin Mekkî olduğunu söylemişlerdir. Müfessirlerin çoğunluğunun kavli de aynıdır. Ama Hasan Basrî, İkrime, Mücahid ve Katade bu surenin Medenî olduğunu söylemişlerdir. İmam Suyutî de el-İtkan isimli eserinde bu kavle katılmıştır. İmam Nevevî, Müslim şerhinde aynı kavl… Devamını Oku


 • 2 Nis
  2012
 • 0
MAUN SURESİ

MAUN SURESİ GİRİŞ Adı: Son ayetteki "Maun" kelimesi sureye isim olmuştur. Nüzul zamanı: İbn Merduye, İbn Abbas ve İbn Zübeyr'den bu surenin Mekkî olduğu kavlini nakletmiştir. Aynı kavil Atâ ve Cabir'den de mervidir. Ama Ebu Hayyan, el-Bahru'l Muhit'de, İbn Abbas, Katade ve Dahhak'tan bu surenin Medenî olduğunu nakletmiştir. Bize göre, bu sure içinde surenin Medenî olduğuna dair bir işaret mevcuttur. O da, namaz kılanların uyarılması ve namazlarından gafil olanlar ile gösteriş için namaz kılanlar… Devamını Oku


 • 2 Nis
  2012
 • 0
KEVSER SURESİ

KEVSER SURESİ GİRİŞ Adı: Birinci ayetteki "kevser" kelimesi sureye isim olmuştur. Nüzul zamanı: İbn Merduye; Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Zübeyr ve Hz. Aişe'den bu surenin Mekkî olduğunu nakletmiştir. Kelbî ve Mukatil de bu surenin Mekkî olduğunu söylemişlerdir. Müfessirlerin çoğunluğunun kavli de aynıdır. Ama Hasan Basrî, İkrime, Mücahid ve Katade bu surenin Medenî olduğunu söylemişlerdir. İmam Suyutî de el-İtkan isimli eserinde bu kavle katılmıştır. İmam Nevevî, Müslim şerhinde aynı kavli te… Devamını Oku


 • 2 Nis
  2012
 • 0
KAFİRUN SURESİ

KAFİRUN SURESİ GİRİŞ Adı: Birinci ayetteki "kafirun" kelimesi sureye isim olmuştur. Nüzul zamanı: Abdullah b. Mesud, İkrime, Hasan Basrî bu surenin Mekkî olduğunu söylemektedir. Abdullah b. Zübeyr ise Medenî olduğunu söylemişlerdir. İbni Abbas ve Katade'den iki kavil mervidir. Birincisine göre bu sure Mekkîdir, ikincisine göre ise Medenîdir. Ama cumhur müfessire göre bu sure Mekkîdir. Zaten surenin muhtevası da buna delalet etmektedir. Tarihî arkaplan: Mekke dönemi, Rasulullah'ın daveti karşısın… Devamını Oku


 • 2 Nis
  2012
 • 0
NASR SURESİ

NASR SURESİ GİRİŞ Adı: Birinci ayetteki "nasr" kelimesi sureye isim olmuştur. Nüzul Zamanı: İbn Abbas, bu surenin, Kur'an'ın son suresi olduğunu söylemiştir. Yani bundan sonra tam olarak bir sure nazil olmamıştır. (Müslim, Neseî, Taberanî, İbn Ebi Şeybe, İbn Merduye). İbn Ömer'den bu surenin Veda Haccı'nda, teşrik günleri sırasında Mina'da nazil olduğu rivayet edilmiştir. Rivayete göre Rasulullah daha sonra devesinin sırtına çıkıp meşhur hutbesini okumuştur. (Tirmizî, Bezzar, Beyhakî, İbn Ebi Şe… Devamını Oku


 • 2 Nis
  2012
 • 0
LEHEB SURESİ

LEHEB SURESİ GİRİŞ Adı: Birinci ayetteki "Leheb" kelimesi sureye isim olmuştur. Nüzul Zamanı: Bu surenin Mekkî olduğu konusu, müfessirler arasında ihtilaflıdır. Aynı zamanda, surenin tam nüzul zamanının, Mekke döneminin hangi kesiminde olduğunu tayin etmek de oldukça güçtür. Fakat surenin Ebu Leheb'i zikretmesinden, bu kişinin Rasulullah'a karşı davranışının, sınırı aştığı bir dönemde nazil olduğu çıkarılabilir. Bu şahıs o dönemde İslam'a karşı önemli bir engel durumundaydı. İhtimaldir ki bu sur… Devamını Oku


 • 2 Nis
  2012
 • 0
112 İHLAS SURESİ

112 İHLAS SURESİ GİRİŞ Adı: "İhlâs" bu surenin sadece ismi değil, konusudur da. Bu surede hâlis Tevhid beyan edilmiştir. Kur'an'ın diğer surelerinde de kullanılan "ihlas" kelimesi bu sureye isim olmuştur. Ancak bu surede "ihlâs" kelimesi kullanılmamıştır. Bu isim, surenin manası itibariyle bu sureye verilmiştir. Bir kimse anlayarak bu sureye iman ederse, şirkten kurtulur. Nüzul zamanı: Bu surenin Mekkî mi, Medenî mi olduğunda ihtilâf vardır. Bu ihtilaf, nakledilen çeşitli rivayetlerden kaynaklan… Devamını Oku


 • 2 Nis
  2012
 • 0
113 FELAK

- 114 FELAK-NAS (MUAVEZETEYN) SURELERİ GİRİŞ Adı: Kur'an'ın bu son iki suresi, ayrı ayrı iki sure ise de ve Kur'an'da böyle yazılı olmakla birlikte, aralarındaki yakın ilgi ve konularının yakınlığı nedeniyle iki sureye ortak isim konularak "muavezeteyn" denilmiştir. Yani "sığınma" sureleri ismini almışlardır. İmam Beyhakî, Delâilu'l Nübüvve'de şöyle yazar: "Bunlar bir arada nazil olmuşlardır. Onun için isimleri ortaktır ve muavezeteyn'dir." Biz de bu nedenle iki surenin girişini ortak yapıyoruz.… Devamını Oku


 • 2 Nis
  2012
 • 0
NAS

113 - 114 FELAK-NAS (MUAVEZETEYN) SURELERİ GİRİŞ Adı: Kur'an'ın bu son iki suresi, ayrı ayrı iki sure ise de ve Kur'an'da böyle yazılı olmakla birlikte, aralarındaki yakın ilgi ve konularının yakınlığı nedeniyle iki sureye ortak isim konularak "muavezeteyn" denilmiştir. Yani "sığınma" sureleri ismini almışlardır. İmam Beyhakî, Delâilu'l Nübüvve'de şöyle yazar: "Bunlar bir arada nazil olmuşlardır. Onun için isimleri ortaktır ve muavezeteyn'dir." Biz de bu nedenle iki surenin girişini ortak yapıyo… Devamını Oku


 • 2 Nis
  2012
 • 0
SONSÖZ

SONSÖZ Bütün kalbimle ve samimiyetle Allah'a şükrediyorum. Tefhimu'l Kur'an'a Muharrem 1361 (Şubat 1942)'de başlamıştım. Tam otuz sene dört ay sonra bugün tamamladım. Allah'ın lütfu sonucu, benim gibi hakir bir kula bu yüce Kitaba hizmet etmek nasip oldu. Tefhimu'l Kur'an'ın doğruları Allah'ın hidayetinden, yanlışları ise benim ilim ve anlayış eksikliğimdendir. Ama Allah'a hamd ederim ki hiç bir yanlışlığı bile bile yapmadım. Onun için, Kerim olan Allah'ın beni affedeceğini umarım. Eğer bu Kitap… Devamını Oku


v