KURANIMIZ

TEFHİMUL KURAN TEFSİRİ

 • 6 Nis
  2012
 • 0
93 DUHA SURESİ

93 DUHA SURESİ GİRİŞ Adı: Birinci ayetteki "Duha" kelimesi sureye isim olmuştur. Nüzul zamanı: Surenin muhtevasından, Mekke döneminin başlarında nazil olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Rivayetlerden anlaşılıyor ki, Rasulullah'a gelen vahiy bir süre kesilmiş ve dolayısıyla bu duruma çok üzülmüş ve perişan olmuştu. Allah'ın, kendisine darıldığı(nı, terk ettiğini) sanıyor ve kusurun kendisinde olduğu için vahyi kesmiş olmasından korkuyordu. Bu surede, vahyin kesilmesinin darılma sebebi ile olmadığı be… Devamını Oku


 • 6 Nis
  2012
 • 0
94 İNŞİRAH SURESİ

94 İNŞİRAH SURESİ GİRİŞ Adı: Birinci ayetteki "inşirah" kelimesi sureye isim olmuştur. Nüzul zamanı: Konusu Duha suresine o kadar benzemektedir ki, bu iki surenin hemen hemen aynı dönem ve şartlarda nazil olduğu anlaşılmaktadır. Abdullah b. Abbas şöyle demiştir: "Bu sure Mekke'de Duha'dan sonra nazil olmuştur." Konu: Bu surenin maksadı, Rasulullah'a (s.a) teselli vermektir. Nübüvvetten önce Rasulullah bu gibi şartlarla karşı karşıya gelmişti. Nübüvvet'ten sonra İslami davet başladığında onun hay… Devamını Oku


 • 6 Nis
  2012
 • 0
95 TİN SURESİ

95 TİN SURESİ GİRİŞ Adı: Birinci ayetteki "Tin" kelimesi sureye isim olmuştur. Nüzul zamanı: Katade, bu surenin Medenî olduğunu söylemektedir. İbn Abbas'tan iki kavil nakledilmiştir; birincisine göre, bu sure Mekkî'dir. Diğer kavline göre, bu sure Medenî'dir. Ulemanın çoğunluğu bu sureyi Mekkî kabul etmişlerdir. Surenin Mekki olmasının açık alameti Mekke için "hâze'l-beledi'l emin" denmesidir. Eğer Medine'de nazil olsaydı Mekke için kulanılan bu ifade doğru olmazdı. Ayrıca surenin konusundan, Me… Devamını Oku


 • 6 Nis
  2012
 • 0
96 ALAK SURESİ

96 ALAK SURESİ GİRİŞ Adı: İkinci ayetteki "alak" kelimesi sureye isim olmuştur. Nüzul zamanı: Bu sure iki kısma ayrılır. Birinci kısım, "İkra"dan beşinci ayet olan "ma lem ya'lem"e kadardır. İkinci kısım, "Kellâ inne'l-insane le yetğa"dan surenin sonuna kadardır. Cumhur ulema, birinci kısmın Rasulullah'a gelen ilk vahiy olduğunda ittifak etmiştir. Bunun hakkında, İmam Ahmed, Buharî ve Müslim müteaddit senetlerle en sahih hadislerden sayılan bir rivayeti Hz. Aişe'den rivayet etmişlerdir. Bu rivay… Devamını Oku


 • 6 Nis
  2012
 • 0
97 KADİR SURESİ

97 KADİR SURESİ GİRİŞ Adı: Birinci ayetteki "kadr" kelimesi sureye isim olmuştur. Nüzul zamanı: Bu surenin Mekkî mi, Medenî mi olduğu konusunda ihtilaf vardır. Ebu Hayyan, Bahru'l Muhit'te çoğu ilim ehline göre bu surenin Medenî olduğunu söyler Alî b. Amr el- Vahîdî, tefsirinde bu surenin Medine'de nazil olan ilk sure olduğunu belirtir. Buna karşılık el-Maverdî çoğunluk alimlere göre bu surenin Mekkî olduğunu açıklar. İmam Suyutî de aynı şeyi Itkan'da yazar. İbn Merduye, İbn Abbas, İbn Zübeyr ve… Devamını Oku


 • 6 Nis
  2012
 • 0
98 BEYYİNE SURESİ

98 BEYYİNE SURESİ GİRİŞ Adı: Birinci ayetteki "Beyyine" kelimesi sureye isim olmuştur. Nüzul zamanı: Bu surenin de Mekkî mi Medenî mi olduğu konusunda ihtilaf vardır. Bazı müfessirlere göre, çoğunluk nezdinde bu sure Mekkî'dir. Bazı müfessirler de cumhur nezdinde bu surenin Medenî olduğunu söylerler. İbn Zübeyr ve Ata b. Yesar'ın kavline göre bu sure Medenî'dir. İbn Abbas ve Katade'den iki kavil nakledilmektedir. Birincisi Mekkî, ikincisi Medenî olduğu yolundadır. Hz. Aişe bu surenin Mekkî olduğ… Devamını Oku


 • 6 Nis
  2012
 • 0
99 ZİLZAL SURESİ

99 ZİLZAL SURESİ GİRİŞ Adı: Birinci ayetteki "zilzal" kelimesi sureye isim olmuştur. Nüzul zamanı: Bu surenin Mekkî'mi Medenî mi olduğunda ihtilaf vardır. İbn Mesud, Ata, Cabir ve Mücahid bu surenin Mekkî olduğunu söyler. İbn Abbas'ın bir kavli de bunu teyid etmektedir. Buna karşılık Katade ve Mukatil bu surenin Medenî olduğunu belirtmektedirler. İbn Abbas'ın diğer bir kavlini de bunu teyid etmek için nakletmişlerdir. Surenin Medenî olduğu hakkında, onunla istidlal edilen bir rivayeti İbn ebi Ha… Devamını Oku


 • 6 Nis
  2012
 • 0
100 ADİYAT SURESİ

100 ADİYAT SURESİ GİRİŞ Adı: Birinci ayatteki "adiyat" kelimesi bu sureye isim olmuştur. Nüzul zamanı: Adiyat Suresi'nin Mekkî mi, Medenî mi olduğunda ihtilaf vardır. Abdullah b. Mesud, Cabir, Hasan Basrî, İkrime ve Ata bu surenin Mekkî olduğunu söylemişlerdir. Enes b. Malik ve Katade ise surenin Medenî olduğunu belirtmişlerdir. İbn Abbas'tan iki kavil menkuldür. Bunların birisi surenin Mekkî, diğeri ise surenin Medenî olduğu yolundadır. Ama surenin beyan üslubundan sadece Mekkî olduğu değil, ay… Devamını Oku


 • 6 Nis
  2012
 • 0
101 KARİA SURESİ

101 KARİA SURESİ GİRİŞ Adı: Birinci ayetteki "karia" kelimesi sureye isim olmuştur. Bu, surenin sadece ismi değil, aynı zamanda konusudur da. Çünkü surenin bütün olarak konusu kıyamet ile ilgilidir. Nüzul zamanı: Bu surenin Mekkî olduğu üzerinde hiç bir ihtilaf yoktur. Ayrıca konusundan da Mekke döneminin başlangıcında nazil olduğu anlaşılmaktadır. Konu: Surenin konusu kıyamet ve ahirettir. İlk önce "büyük hadise nedir o büyük hadise" dinelerek insanlar uyarılmıştır. Böylece, korkunç bir hadisen… Devamını Oku


 • 6 Nis
  2012
 • 0
102 TEKASÜR SURESİ

102 TEKASÜR SURESİ GİRİŞ Adı: Birinci ayetteki "tekasûr" kelimesi sureye isim olmuştur. Nüzul zamanı: Ebu Hayyan ve Şevkanî, bütün müfessirlere göre bu surenin Mekkî olduğunu söylemişlerdir. İmam Suyutî'nin kavline göre en meşhur söz, bu surenin Mekkî olduğudur. Ancak bazı rivayetlerde surenin Medenî olduğu da kayıtlıdır. Bu rivayetler aşağıdadır. İbn Ebî Hatim, Ebu Bureyde'den bu surenin Ensar'ın iki kabilesi olan Benî Harise ve Benî Hars hakkında nazil olduğunu rivayet etmektedirler. İki kabil… Devamını Oku


 • 6 Nis
  2012
 • 0
103 ASR SURESİ

103 ASR SURESİ GİRİŞ Adı: Birinci ayetteki "asr" kelimesi sureye isim olmuştur. Nüzul zamanı: Mücahid, Katade, Mukatil bu surenin Medenî olduğunu söylemişlerdir. Ancak müfessirlerin çoğu bu sureyi Mekkî kabul etmişlerdir. Ayrıca surenin muhtevası da, Mekke döneminin başlangıcında nazil olduğunu teyid etmektedir. O dönemde İslâmî talimatlar kısa ve çok etkili cümlelerle beyan edilmekteydi. Onu duyan, bir defa duyduktan sonra unutmak istese de unutamıyordu. Sureler kafirlerin dillerine destan oluy… Devamını Oku


 • 6 Nis
  2012
 • 0
104 HÛMEZE SURESİ

104 HÛMEZE SURESİ GİRİŞ Adı: Birinci ayetteki "hûmeze" kelimesi sureye isim olmuştur. Nüzul zamanı: Müfessirler bu surenin Mekkî olduğunda müttefiktirler. Muhteva ve üsluptan da, Mekke döneminin başlarında nazil olan surelerden olduğu anlaşılmaktadır. Konu: Bu surede, cahiliye döneminde toplumun zenginlerinde bulunan bazı ahlâki düşüklükler kötülenmiştir. Her Arab bu kötülüklerin cemiyette gerçekten varolduğunu, herkesin bunları çirkin karşıladığını ve iyi bir gözle bakmadığını biliyordu. Bu çir… Devamını Oku


v