KURANIMIZ

OZLU TEFSİR

 • 26 Eyl
  2012
 • 0
ADİYAT SURESİ

ADİYAT SURESİ Mekke'de inmiştir, 11 âyettir. Takdim Âdiyât sûresi Mekke'de inmiş olup, Allah yolunda cihâd edenlerin, düşmanlar üzerine hızla giden atlarından bahseder. Hızla koşup saldırırken bu atlardan şidetli bir ses işitilir. Tırnaklarıyla taşlara çakarlar da, onlar­dan ateş uçuşur. Tozu dumana katarlar. Sûre, gazilerin atlarının Allah katındaki şeref ve üstünlüklerini göstermek için, insanın, Allah'ın ona verdiği nimetlere nankörlük ettiğine, O'nun lütuf ve bof ihsanlarını inkâr ettiğine d… Devamını Oku


 • 26 Eyl
  2012
 • 0
KARIA SURESİ

KARIA SURESİ Mekke'de inmiştir, 11 âyettir. Takdim Kâria sûresi Mekke'de inmiştir. Bu sûre, kıyamet ve onun dehşetli hallerinden, âhiret ve onun sıkıntılı durumlarından, orada meydana gelecek olan büyük olaylar ve korkulu hallerden bahseder. Bunlar, insanların kabir­lerden, çıkması ve o dehşetli günde uçuşan,öteye beriye dağılan kelebekler misâli dağılmalarım anlatan olaylardır. İnsanlar aşırı derecede korku ve şaşkınlıklarından dolayı düzensiz bir şekilde gelir giderler. Aynı zamanda bu sûre, d… Devamını Oku


 • 26 Eyl
  2012
 • 0
TEKASÜR SURESİ

TEKASÜR SURESİ Mekke'de inmiştir, 8 âyettir. Takdim Tekâsür sûresi Mekke'de inmiştir. Bu sûre insanların hayatın aldatıcı şeyleri ile meşgul olduklarından ve dünya malını biriktirmeye olan düşkün­lüklerinden bahseder. İnsanların bu özellikleri, ölüm kendilerine ansızın gelip malları ile aralarını ayırmcaya ve onları köşklerden kabirlere nakle-dinceye kadar devam eder. Şâir şöyle der: Ölüm ansızın gelir. Kabir, amellerin konduğu sandıktır. Bu mübarek sûrede, insanları korkutmak ve baki olanı bıra… Devamını Oku


 • 26 Eyl
  2012
 • 0
ASR SÛRESİ

ASR SÛRESİ Mekke'de inmiştir, 3 âyettir. Takdim Asr sûresi Mekke'de inmiştir. İnsanın mutluluk veya bedbahtlık; bu hayatta başarı veya zarar ve helakinin sebebini açıklamak için gayet veciz ve açık bir şekilde gelmiştir. Yüce Allah, asra yani içinde, insan ömrünün sona erdiği zamana ve bu zamanda bulunan çeşitli fevkalâde şeylere, Allah'ın kudretini ve hikme­tini gösteren ibretlere yemin etti ki dört vasfı taşıyanların dışında bütün in­sanlar ziyanda ve kayıptadır. Bunlar iman, iyi amel, hakkı t… Devamını Oku


 • 4 Tem
  2012
 • 0
HÜMEZE SÛRESİ

HÜMEZE SÛRESİ Mekke'de inmiştir, 9 âyettir. Takdim Hümeze sûresi Mekke'de inmiştir. Bu sûre, insanları ayıplayan, sefih­lerin yaptğı gibi onlarla alay ederek, küçümseyerek ve kusur bularak namus ve şereflerini zedeleyenlerden bahseder. Ayrıca bu sûre mal biriktirmek ve servet toplamakla meşgul olanları yerer. Sanki bu kişiler, hayatta ebedî kalacaklarmış gibi bu işle meşgul olurlar. Aşın cehalet ve gafletleri yüzünden, malın dünyada kendilerini ebedîleştireceğini zannederler. Sûre, o yok olup gi… Devamını Oku


 • 6 Nis
  2012
 • 0
FİL SURESİ

FİL SURESİ Mekke'de inmiştir, 5 âyettir. Takdim Fîl sûresi Mekke'de inmiştir. Bu sûre "Ashâb-ı fîl, Fîl Ordusu" kıssa­sını anlatır. Bunlar Kabe-i Muazzama'yı yıkmak istedikleri zaman Allah onların tuzaklarını başlarına çevirdi evini onların tasallut ve taşkınlıkla­rından korudu. Dudağı yarık Ebrehe ordusu üzerine en zayıf mahlûklarını gönderdi. Bunlar, ayak ve gagalarında küçücük taşlar taşıyan kuşlardı. Fa­kat bu taşlar, öldürücü kurşunlardan daha öldürücü ve yok edici idi. Neti­cede Yüce Allah… Devamını Oku


 • 6 Nis
  2012
 • 0
KUREYŞ SURESİ

KUREYŞ SURESİ Mekke'de inmiştir, 4 âyettir. Takdim Bu mübarek sûre, Yüce Allah'ın Mekke halkına verdiği büyük nimet­lerden bahseder. Şöyle ki: Onların, ticaret için kışın Yemen'e, yazın Suri­ye'ye olmak üzere iki seferleri vardı. Yüce Allah Kureyş'e, birçok nimeti arasında iki büyük nimet ihsan etmişti: Bunlar emniyet ve istikrar ile zen­ginlik ve bolluk nimetleri idi: "Kendilerini açlıktan doyuran ve her türlü korkudan emin kılan bu evin Rabbine kulluk etsinler." [1] Bismillâhirrahmânirrahîm 1,… Devamını Oku


 • 6 Nis
  2012
 • 0
MÂÜN SÜRESİ

MÂÜN SÜRESİ Mekke'de inmiştir, 7 âyettir. Takdim Bu sûre Mekke'de inmiştir. Özet olarak iki grup insandan bahseder. Bunlar: 1. Allah'ın nimetini inkâr eden nankörler, hesap ve ceza gününü yalan sayan kâfirler. 2. Yaptığı amelle Allah'ın rızasını kastetmeyen aksine gösteriş için amel edip namaz kılan münafıklar. Allah Teâlâ, bunlardan birinci grubun kötü sıfatlarından bazılarını anlatır. Bunlar yetimi hor görür, terbiye için değil de sertlik olsun diye, ye­timin yaptıklarını engellerler. Hayır ya… Devamını Oku


 • 6 Nis
  2012
 • 0
KEVSER SURESİ

KEVSER SURESİ Mekke'de inmiştir, 3 âyettir. Takdim Kevser sûresi Mekke'de inmiştir. Yüce Allah'ın, dünya ve âhirette çok hayır ve büyük nimetler vererek değerli Peygamberine (s.a.v.) lütfettiği nimetlerden bahseder. Kevser nehri bunlardan biridir. Daha başka bol ve büyük hayırlar da vardır. Sûre, Hz. Peygamber (a.s)'i Allah'a (c.c.) şükür ol­sun diye namaz kılmaya devama ve kurban kesmeye çağırır. Bu mübarek sûre, düşmanlarının rezil olacağını Rasulullah (s.a.v)'a müjdeleyerek sona erer. Ona buğ… Devamını Oku


 • 6 Nis
  2012
 • 0
KAFİRUN SURESİ

KAFİRUN SURESİ Mekke'de inmiştir, 6 âyettir. Takdim Kâfirun sûresi Mekke'de inmiştir. Allah'ı birleme, şirk ve sapıklıktan uzak olmayı açıklayan sûredir. Müşrikler Hz Peygamber (s.a.v)'i anlaşmaya çağırdılar ve bir sene onun kendi ilâhlarına ibadet etmesini bir sene de kendilerinin onun ilahına ibadet etmelerini teklif ettiler. Bunun üzerine kâfir­lerin bu heveslerini kesmek, iki grup yani mü'minlerle putperestler arasın­daki çekişmeyi gidermek ve bu sapık fikrin ne şimdi ne de gelecekte uygu­la… Devamını Oku


 • 6 Nis
  2012
 • 0
NASR SURESİ

NASR SURESİ Medine'de inmiştir, 3 âyettir. Takdim Nasr sûresi Medine'de inmiştir. Bu sûre Mekke'nin fethinden bahse­der. Bu fetihle müslümanlar kuvvetlenmiş, İslâm Arap yarımadasında ya­yılmış, şirk ve sapıklığın tırnakları sökülmüştür. Bu feth-i mübîn ile insan­lar Allah'ın dinine girmiş, İslâm bayrağı yücelmiş ve putperestlik yıkılmış­tır. Vukuundan önce Mekke fethinin haber verilmesi, Hz. Muhammed (a.s)'-in peygamberliğinin doğruluğunu gösteren en açık delillerdendir. Bismillâhirrahmânirrahîm… Devamını Oku


 • 6 Nis
  2012
 • 0
MESED SÜRESİ

MESED SÜRESİ Mekke'de inmiştir, 5 âyettir. Takdim Mesed sûresi Mekke'de inmiştir. Buna "Leheb" ve "Tebbet" sûresi de denir. Bu sûre, Allah ve Rasûlünün düşmanı Ebû Leheb'in helakinden bah­seder. Ebû Leheb Hz. Peygamber'(s.a.v.)e aşın düşmanlık yapar; onun dave­tini sabote etmek ve insanların ona iman etmelerine engel olmak için işini gücünü bırakır, onun peşine düşerdi. Sûre onu, âhirette gireceği ve kızara­cağı tutuşturulmuş bir ateşle tehdit eder. Eşinin de onunla beraber ateşe gi­receğini anl… Devamını Oku


v