SORULARLA DİNİMİZ

HADİSLERLE DİNİMİZ

 • 30 Mar
  2018
 • 0
Hz. Mehdi ile ilgili hadisler açıklar mısınız?

Cevap Değerli kardeşimiz, "Mehdî" sözlükte, "kendisine rehberlik edilen" demektir. Bütün istikâmetler Allah'dan geldiği için, bu kelime, kendisine Allah tarafından yol gösterilen, yani hususî ve şahsî bir şekilde Allah'ın hidâyetine nail olan mânâsını almıştır. Terim olarak mehdî, Hz. Peygamber (s.a)'in kıyamete yakın bir zamanda geleceğin haber verdiği sâlih kuldur. Şüphesiz burada kastedilen, Şiilerin "Mehdî-Î Muntazar = Beklenen Mehdi" dedikleri On İki İmam'ın sonuncusu olan Mehdî değildir. F… Devamını Oku


 • 8 Şub
  2018
 • 0
Hadislerin çeşitli yönlerden sınıflandırılması nasıl olmaktadır? Bir hadisin sahih olup olmadığını nasıl anlarız?

Soru Detayı Bazı rivayet edilen hadislerin sahih olmadığı belirtiliyor. Hadisin sahihliğinin güçlü veya zayıf olması gibi bir durum var mıdır? Cevap Değerli kardeşimiz, Hadislerin zayıf olup olmadığına herkes karar veremez. Bu sınıflama hadis alimleri tarafından yapılmışlardır. Hadis, bilhassa hadis usulü eğitimi almamış kimseler bunu anlayamaz. HADİSLERİN ÇEŞİTLİ YÖNLERDEN SINIFLANDIRILMALARI Sıhhat yönünden: Sahih: Aşağıdaki üç şartı sağlayan hadise denir: - Senedinde kopukluk olmaması (muttas… Devamını Oku


 • 12 Oca
  2018
 • 0
Hadislerin yazılması, toplanması / tedvini, günümüze kadar ulaştırılması ve sünnetin bağlayıcılığı konusunda detaylı bilgi verir misiniz?

Soru Detayı - Peygamber Efendimiz (asm)'in irtihalinden sonra, iblisin hadis-i şeriflerde değişiklik yaptığını iddia edenler var. Böyle bir şey doğru olabilir mi? Cevap Değerli kardeşimiz, İslâm âlimlerinin hepsi, Kur’ân’ı açıklamada Peygamber (asm) sünnetini birinci kaynak olarak görmüşlerdir. Bunun dayandığı bir gerçek var mı? Evet, peygamberlik görevi sadece Kur’ân’ı getirmekle bitmez; onu açıklamak, izah etmek ve nasıl tatbik edileceğini göstermek, onun görev sınırları içindedir. Meselâ şu â… Devamını Oku


 • 25 Tem
  2012
 • 0
MUKADDİME

MUKADDİME Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla Salât ve selâm Efendimiz Hz. Muhammed'e, Âline, Ashabına ve sevenlerine olsun. 1 - Resûlullah Csallallahü Aleyhi Ve Sellemvin Sünnetine İttiba' Etmenin Gerekliliğine Dair Varid Olan Hadisler Babı Sünnet, Arab dilinde yol- tabiat siret gibi mânâlara gelir. Bu­rada ise şu iki İstılahı mânâya muhtemeldir: 1. Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve SellemVin gittiği yol. Bu yol din yolu olduğuna göre Sünnet, gerek Kur'an-ı Kerimle ve ge&s… Devamını Oku


 • 25 Tem
  2012
 • 0

 • 25 Tem
  2012
 • 0
TEMİZLİK

TAHARET VE SÜNNET (HADÎS)LERİNİN BEYÂNI KİTABI 83 — İçinde Cinsi Münasebet Yapılan Elbiseyle Namaz Kılmak Babı 540) Muâviye bin Süfyan (Radtyallâhü ankyden rivayet edildiğine göre : Kendisi Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'in hanımı olan kızkardeşi Ümmü Habîbe (Radıyallâhü anhâKya: ResûluIIah (Sal­lallahü Aleyhi ve Selle m) içinde cinsî münâsebet yaptığı elbiseyle namaz kılar mıydı? diye sordu. Ümmü Habîbe de: «Evet Elbisede necaset olmadığı zaman (o elbi… Devamını Oku


 • 25 Tem
  2012
 • 0
NAMAZ KİTABI

2 — NAMAZ KİTABI 1 — Namaz Vakitleri Bâbları 667) Büreyde (bin El-Husayb) (Radıyallâhü anh)'âen rivayet edil­diğine göre şöyle söylemiştir : Bir adam. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'e gelerek kendisine (beş) namaz (in) vakit deri) ni sordu. Peygamber (Sallal­lahü Aleyhi ve Sellem) ona: «Bu iki gün bizimle beraber namaz kıl.» buyurdu. Güneş (gök ortasından batıya doğru) zevala varınca Peygamber (Sallallahü Aley­hi ve SellemJ Bilâl (Radıyallâhü anh)'a e… Devamını Oku


 • 25 Tem
  2012
 • 0
EZAN VE ONDAKİ SÜNNET KİTABİ

3 — EZAN VE ONDAKİ SÜNNET KİTABİ 1 — Ezana Başlama (Sebebinin Açıklanması) Babı Ezan Lügatta bir şeyi i'lâm etmektir. Şer-i Şerifte özel lafızlar­la namaz vaktinin girdiğini i'lâm etmektir. Ezanın beş vakit namaz için meşruluğu icmâ' ile sabittir. Meş­ruluğunun sebebi ise bu bâbtaki hadîslerde anlatılmıştır. Medine'de meşru kılınan ezanın başlangıcı Buhâri ve Müslim in Abdullah bin Ömer (Radıyallâhü anhü-mâ)'dan rivayet ettikleri şu mealdeki hadîstir: «Müslümanlar Medin… Devamını Oku


 • 25 Tem
  2012
 • 0
MESCİDLER VE CEMAATLAR KİTABI

4 — MESCİDLER VE CEMAATLAR KİTABI 1 — Allah İçin Bir Mescid Yapan Babı 735) Ömer bin el-Hattâb (Radtyallâhü anh)'\en. rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Ben, Resûlullah (Saİlallahü Aleyhi ve 5ellem)'it « kim, içinde Allah adı anılan bir mescidi bina ederse Allah da onun için cennette bir ev bina eder», buyururken işittim.[1] 736) Osman bin Affân (Radıyallâkü anh')'dcn rivayet edildiğine gö­re şöyle demiştir : Ben, Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sell… Devamını Oku


 • 25 Tem
  2012
 • 0
NAMAZI LÂYIKI 1 BÖLÜM

5 - NAMAZI LÂYIKI VEÇHİLE EDA ETMEK VE ONDAKİ SÜNNETLER KİTABI 1- Namaza Başlamak Babı 803) Ebû Hümeyd es-Sâidî (Radtyallâkü awA)'den: Şöyle söylemiştir: Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) na­maza kalktığı zaman kıbleye doğru durup ellerini kaldırır ve: «Allahu ekber.» derdi.[1] İzahı Bu hadisi Buhâri, Tirmizi, Ahmed, Beyhaki, Ebû Dâvûd, Ibn-i Hibbân ve Tahavî de üzün ve kısa metinler hâlinde rivayet etmişlerdir. Sindi: 'Hadiste, ellerin tekbir… Devamını Oku


 • 25 Tem
  2012
 • 0
NAMAZ LAYIKI 2 BÖLÜM

NAMAZI LÂYIKI VEÇHİLE EDA ETMEK VE ONDAKİ SÜNNETLER KİTABI 51 - Ön Saffın Fazileti Babı 996) İrbâd bin Sâriye[1] (Radtyallâkü anh)'âen: Şöyle demiştir: Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ön saff (tâ ki cemâat) İçin üç defa ve ikinci saff (takiler) için bir defa İstiğfar ederdi. [2] İzahı Bu hadîsi Nesâi:= -Resûlullah (Salİallahü Aleyhi ve Sellem) birinci saff (takı cemâat)'a üç defa ve ikinci saff (takiler) e bir defa salevât ederdi» cümlesi ile rivayet et­mişti… Devamını Oku


 • 25 Tem
  2012
 • 0
NAMAZ LAYIKI 3 BÖLÜM

NAMAZI LÂYIKI VEÇHİLE EDA ETMEK VE ONDAKİ SÜNNETLER KİTABI 133 - Namazın (Rek'at Sayısın) Da Şek Edip Doğruyu Taharri Eden (Araştıran) Hakkında Gelen Hadîsler Babı 1211) Abdullah bin .Mes'ud (Radıyattâhü anhyden: Şöyle demiştir: Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Seilem) (bize) bir namaz kıl­dırdı. Fazla mı kıldı, eksik mi kıldı bilemJyeceğim. Efendimiz, na­mazdan sonra (durumu bize) sordu. Biz O'na (durumu) anlattık. Bu­nun üzerine Efendimiz bacağını büktü ve kıble'ye döne… Devamını Oku


v