KURANIMIZ

BAKUVİ TEFSİRİ

 • 9 Tem
  2012
 • 0
1 BÖLÜM

KEŞFU’L-HAKAYIK ‘an NÜKETİ’L-AYATİ ve’d-DEKAYIK MİR MUHAMMED KERİM el-BAKÜVÎ (1853-1938) KISALTMALAR a.g.e. : Adı geçen eser. as : Aleyhisselâm. a.l.s. : Aleyhimüsselam. ay. : Aynı yer. b. : İbn, bin, bintu, ibnetu bkz. : Bakınız. cc. : Celle Celâlühü. çev. : Çeviren. Dür. : Dürrü’l-Mensur. h. : Hicrî. Hz. : Hazreti Ktb. : Kütüphane. md. : Madde. MEB : Milli Eğitim Bakanlığı. Mec. : Mecmu’atun mine’t-Tefasir. M.Ö. : Milattan önce. Nşr : Neşereden. ö : Ölümü. ra : Radiyallahu anh. rh : : Rahimehu… Devamını Oku


 • 9 Tem
  2012
 • 0
2 BÖLÜM

3/94 Âl-İ İMRAN SURESİ Medine’de nazil olmuştur. 200 ayet, 3480 kelime, 14520 harftir. 0/1- Bismillahirrahmanirrahim. 1/2- Elif Lâm Mîm, (yani bu mübarek surenin adı Elif Lâm Mîm’dir. Sure “Elif Lâm Mîm” suresidir.) 2/3-Hak olan mabut Allah’tır. O’dan başka hak olan mabut yoktur. Hiç bir zaman onun mukaddes zatına fenanın yol bulamayıp, insanların bütün işlerini evirip çeviren mukaddes zatı ile kaimdir. 3-4/4- (Ya Muhammed! Allah, ) bu Kur’an’ı ciddi bir gaye ile ve önceki kitapları tasdik edici… Devamını Oku


 • 9 Tem
  2012
 • 0
3 BÖLÜM

5/110 MÂİDE SURESİ Mâide suresi, 123 ayet, 2854 kelime ve11733 harftir. 0/1-Bismillahirrahmanirrahim. 1/2-Ey iman edenler! Size (Resulüm) vasıtasıyla yaptığım ahitleri yerine getirin. (Kur’an’ın hükümleriyle amel edin, helalini helal, haramını haram bilin. Olmasın ki Allah’a itaatin dışına çıkasınız.) [Allah ilk önce, sözde durmayı emrediyor, şimdi de helal ve haram olan şeyleri açıklayacak.] Mekke’de ihramlı iken avlanmayı helal saymamak üzere, şimdi size okunacakların dışında kalan (deve, sığı… Devamını Oku


 • 9 Tem
  2012
 • 0
4 BÖLÜM

6/55 EN’ÂM SURESİ En’âm suresi Mekke’de nazil olmuştur. 165 ayet, 3552 kelime, 12422 harftir. 0/1- Bismillahirrahmanirrahim. 1/2- Hamt ve sena asumanları ve yeri yaratan, karanlıkları ve ışığı yoktan vücuda getiren Allah içindir. Allah’ın bu mükemmel kudretini düşündükten sonra kâfirlerin öz Rablerine putları müsavi tutmalarına hiç bir kudretleri olamaz. 2/3- Sizi balçıktan yaratan, [Sizin babanız Adem (as) balçıktan yaratıldı. Sizin de aslınız balçıktan dır.] sonra sizin için belirli bir vakit…… Devamını Oku


 • 9 Tem
  2012
 • 0
5 BÖLÜM

KEŞFU’L-HAKAYIK’IN an NÜKETİ’L-ÂYÂTİ ve’d-DEKAYIK II. CİLDİ 10/51 YÛNUS SÛRESİ Yûnus sûresi Mekke’de inmiştir. 109 ayet, 1882 kelime, 9099 harftir. 0/1- Bismillahirramanirrahim. 1/2- Elif. Lâm. Râ. (Hurûfu Mukataa bu sûrenin adıdır.). İşte bunlar, her hikmete şamil olan Kitab’ın (Kur’an’ın) ayetleridir. (Dikkat nazarı ile bakabilenler, onun ayetlerini düşünüp hükümler çıkarsınlar.). 2/3- Onların özlerinden bir kişiye: (Gönderdiğimiz vahiy ile) insanları uyar ve iman edenleri, Rableri nezdinde ka… Devamını Oku


 • 9 Tem
  2012
 • 0
6 BÖLÜM

17/50 İSRÂ SÛRESİ İsra sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 110 ayet, 533 kelime 3360 harftir. 0/1- Bismillahirrahmanirrahim. 1/2- Bütün noksan sıfatlardan uzak olan Allah, kulu (Muhammed’i), garip ayet ve alametlerimizi göstermek için, geceleyin Mescid-i Haram’dan alıp, (çevresini din ve dünya nimetleriyle) mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götürdü. Allah, (Muhamed aleyhisselam’ı) sözlerini işitip (her fiilini) görendir. (O’nun güzel ahlakını, ihlas kesilmiş itikadını iyi bilip, onu aziz ve şerefl… Devamını Oku


 • 9 Tem
  2012
 • 0
7 BÖLÜM

25/42 FURKÂN SÛRESİ Furkân sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 77 ayet, 892 kelime ve 3783 harftir. 0/1- Bismillahirrahmanirrahim. 1/2- Hayır ve bereketi aşkın, sıfat ve fiillerinde her şeyden yüce olan Allah, hak ile batılı fark eden Kur’an’ı, öz kulu (Muhammed’e) peyderpey indirdi. Ta ki, cümle alemde (bulunan halkı, Allah’ın azabından) uyarsın (ve hak tarafına hidayet etsin.). Tefsir: Kur’an-ı Kerim kıyamete kadar halkın arasında Allah’a davet etmeye kaim olup bütün mahlukatı yüce sesiyle hakkın…… Devamını Oku


 • 9 Tem
  2012
 • 0
8 BÖLÜM

KEŞFU’L-HAKAYIK ‘an NÜKEKTİ’L-ÂYÂTİ ve’d-DEKAYIK’’IN III. CİLDİ 30/84 RÛM SÛRESİ 0/1- Bismillahirrahmanirrahim. 1/2- Elîf. Lâm. Mîm. (Bu mübarek sûrenin adıdır.) [Fakat, Kur’an ilimlerine göre bu sûrenin adı Rûm sûresidir.] Tefsir: Hz. Peygamber (sav)’in peygamberliğinin beşinci (m. 613) yılında birbiriyle komşu olan Bizans ile Sasaniler, aralarında kanlı bir savaşa girmişlerdi. Romalıların yenilgi haberi Mekke’ye ulaştığı zaman (Sasaniler, müşrik olduğu için) müşrikler sevinmiş ve Müslümanlara…… Devamını Oku


 • 6 Tem
  2012
 • 0
9. BÖLÜM

44/64 DUHÂN SÛRESİ Duhân sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 57 ayet, 346 kelime ve 1431 harftir. 0/1- Bismillahirrahmanirrahim. 1/2- Hâ. Mîm. (Bu mübarek sûrenin adıdır.). 2/3- (Resulüm!) And olsun bu Kur’an’a ki, (halkın din ve dünya işlerini) beyan ediyor. 3/4- Şüphesiz biz bu Kur’an’ı hayır ve bereketi bol olan bir gecede indirdik. Hakikat biz (günahkârları) uyarıyoruz (ki şirki terk edip, tevhide gelsinler). Tefsir: Müfessirler bu ayette anlatılan gece konusunda muhtelif beyanlarda bulunmuşlard… Devamını Oku


 • 6 Tem
  2012
 • 0
10 BÖLÜM

10 BÖLÜM 67/77 MÜLK SÛRESİ Mülk sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 30 ayet, 330 kelime ve 1313 harftir. 0/1- Bismillahirrahmanirrahim. 1/2- Bir zat ki, yaratılmışların her bir emri onun kudret elinde ola, öyle zat, hayır ve bereketi bol, yaratılmışların vasıflarından yücedir. O her şeye kadirdir. 2/3- O Allah ki, (mükemmel kudretiyle) hanginizin daha güzel amel işleyeceğini (sizden ötürü) imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O (yaratılmışlara) mutlak galip ve (tövbe edenleri) bağışlayand… Devamını Oku


v